<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head><title>VIETART</title> <meta name="description" content="DIEN DAN, VAN CHUONG, NGHE THUAT,VAN HOC , VAN HOA,, NGHE THUAT, TRUYEN NGAN, THO, VAN, TUY BUT, VAN CHUONG, VAN HOA, VAN HOC, BIEN KHAO , DICH THUAT"> <meta name="keywords"content="DIEN DAN,VAN CHUONG ,NGHE THUAT, VAN HOC , VAN HOA,, NGHE THUAT, THO, OAN THIEN, TUY BUT, TRUYEN NGAN, BIEN KHAO"> <meta name="abstract" content=" DIEN DAN VAN CHUONG "> <meta name="author" content="DUONGTUVU"> <meta name="copyright" content="VIETART- 2004"> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> <meta name="language" content="fr"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fr"> <meta name="robots" content="all"> <meta name="revisit-after" content="30 days"> <meta name="reply-to" content="duong_tu.vu@libertysurf.fr"> <meta name="identifier-url" content="http://vietart.site.voila.fr "> <meta name="subject" content="van chuong tho truyen , litterature vietnamienne"> <meta name="expires" content="never"><meta name="location" content="France, FRANCE, vietnam, VIETNAM"><meta name="rating" CONTENT="general"> <meta name="rating" CONTENT="general"> </head> <body topmargin="3" marginwidth="0" marginheight="0"BGCOLOR= #FFC1C1 > <TABLE BORDER="3" WIDTH="100%" height="90%" > <TD align="center" WIDTH="300" VALIGN="top" cellspacing ="0" cellpaing="0" BGCOLOR=FFCCFF> <P> <BR><BR><BR><BR><BR><B><font color="#9900FF" size="5" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center">TC GI <BR>TC PHM <BR><BR> <img src="images/hoa110.gif" border="0" width="120" height="70" alt=""> <BR><BR> <B><font color="#CC00CC" size="6" face="Times New Roman, Helvetica, sans-serif "align="Center">THI SAN <BR><BR> <img src="images/barre11.gif" border="0" width="255" height="60" alt=""> <BR><BR> <div align="justify"><B><font color="#9966FF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><BLOCKQUOTE></DIV> <B><font color="#9900FF" size="4" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center"> TH </FONT><B> <font color="#CC00FF" size="2" face="Tahoma, Helvetica, sans-serif "align="justify"> <BR><BR><A href="http://vietart.site.voila.fr/index1.72.html">* CI LN EM </A> <BR><BR><A href="http://vietart.site.voila.fr/index1.85.html">* TH L NHNG NGY THNG BY MU </A> <BR><BR><A href="http://vietart.site.voila.fr/index1.152.html">* HO BNH....... </A> <BR><BR> <img src="images/hoabe.gif" border="0" width="40" height="35" alt=""><BR><BR> <B><font color="#BA55D3" size="4" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center"> ON VN </FONT><B> <font color="#CC00FF" size="2" face="Tahoma, Helvetica, sans-serif "align="justify"> <BR><BR><A href="http://vietart.site.voila.fr/index2.17.html">* MI TNH MU HOA O </A> <BR><BR> <img src="images/hoabe.gif" border="0" width="40" height="35" alt=""><BR><BR> <B><font color="#FF1493" size="4" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center"> TRUYN NGN </FONT><B><BR><BR> <font color="#CC00FF" size="2" face="Tahoma, Helvetica, sans-serif "align="justify"> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.32.html">* CHIN TRANH HA BNH </A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.33.html">* TRNG TC</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.34.html">* TRU NC</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.35.html">* NNG THU</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.36.html">* CHIC GNG CHIU HU</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.43.html">* CHIC CU GY V L XANH</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.44.html">* VNG NON</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.46.html">* M HNG VT X MIN NG NAM</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.47.html">* NHNG V TAN NGY NO</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.49.html">* BA CM TRA CA CHA CHNH X</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.50.html">* NHNG G CN LI 2</A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.52.html">* NG HN </A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.62.html">* VONG NIN HI </A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.70.html">* GIN TRU V HIN </A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.74.html">* EM HIU PHN NO...... </A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.84.html">* NIM SU TH NM </A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.91.html">* CC C GIO X MNH </A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.95.html">* TRUYN DI : NG CU TI - PHN 1. </A><BR><BR> <A href="http://vietart.site.voila.fr/index3.103.html">* DU VT KHNG LONG </A><BR><BR> <A href="http://vietart.free.fr/index3.108.html">* CON NG RNG </A><BR><BR> <BR><BR> <Bgsound src= " " loop="1"> <EMBED src="http://largentier10000.free.fr/MUSIQUES/uotmi.mp3" width="265" height="50" hidden="false" autostart="true" loop="1"></embed> <A HREF="http://largentier10000.free.fr/MUSIQUES/uotmi.mp3"></A></DIV><BR><BR><BR><BR><BR><BR> <td width="700" rowspan="0" align="center" valign="top" background= "images/fond28.jpg" > <BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> <div align="right"> <img src="images/truyenngan.gif" border="0" width="260" height="90" alt=""> <br><br><br> <img src="images/tranh.jpg" border="0" width="165" height="230" alt=""> </DIV></strong></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> <BR><div align="center"> <BR><p><strong><b><font color="#9400D3"size="6"> CON NG RNG <BR><BR><BR> </font></strong></p></B></div> <div align="justify"></B><FONT SIZE="4" color="#9400D3" FACE="Arial" sans-serif> Ti cha ln th con ng c t thi no, mi ln i nh th xem l phi i qua ng ba ch nh ng chnh Chc, t i n con ng rng khong vi chc thc thi nhng chng my ai i theo con ng bao gi. <BR> V n l mt con ng khng tn ch ti t cho n l con ng rng m thi. Ci chin tranh khn nn  li trong ti nhng k c m cing c nhiu ngi bit c nhng cho n nay vit ra c th t nn ti c gng nh li chng no hay chng ny, qu v nu thy thiu st th chen vo cho l cm n v cng, nhng chc chn rng chng thiu st m ch khng dm ghi nhng chuyn ngi ln xy ra m thi.<BR><BR> Php l qun gic. <BR><BR> V ti quyt nh nh vy l nh vy. Chnh mt ti thy n nh thng bn ti m chng c ti g r rng. Tc mt iu l ch v "ti" n lng vng n gn n chi vi li ty khc m l chi bi. <BR> ng ra m n cing chng cho n chi nhng n c ci tnh hay ci m nn n cht cing l phi, th m Ty n treo ln trn cao trn cy sn thuyn ch va u qut cho khong u c chc roi my ngy xa mi c by gi u c ni.<BR> Thng b va chy va khc m nh heo b ct tit, thy l ti ng coi chng cing hm h hm h c ti, nh vy l ti khng thch thng ty no c, cho n ngy gia nh ti i vo nam v k c cho n by gi ti vn chng th yu mn c ly d mt thng thi cing chng, bi th bt k ai cho d c "dy khn" ti , ti vn chng bao gi ngh) tt cho bt k thng ty no c .<BR> Sau ny v trn tnh ti b b ti d d mi ti mi vo trng ca ty hc nhng ti mc c vi b nh sau: <BR><BR> - Khi no chu php thm sc b phi mua cho con b o di trng ch khng mc o qun theo ty mc u con mi chu.<BR> B gt u t c nhiu ln m cing hi:<BR><BR> - Ti sao con ght Ty th h? <BR><BR> i qua ci mng th n ch con ng m ti c k nim n au ca ngi Vit Nam, t t ti s k cho cc bn nghe v ng hi g thm nh !. <BR> C ting bo ng bo my bay n b bom na pan (tc l bom chy nh cc bn bit cha vy) Ti chy tht nhanh qua chic cu , nhanh hn con sc th may mi khng cht, ti v nhng a em chy nhanh ht sc mnh trn qua nh th. V sao nh th li an ton ?. Ti c nghe k li l nh th xy bng va vi trn vi mt ng thng, tng dy hai ba chc phn, dy c hoc hn gang tay v tnh ti gn bin nn phi lm nh cho tht chc chn ch khng th ch mt cn gi l tiu tan ngay vi gi ln ch cha ni n bo.<BR> T nh ti ng ba v hng nh th cing ch va mt trm thc l cng, mi ln ti b bu ti bt buc i l th ti lun kim c trn, trn sao cho ng n khi l v l phi v nn chng g hay bng trn vo trong nhng khm rau u.<BR> Nht l v nhng ma ny gn ng ht ma ko l th lm cho cy ci um tm hn trc chnh ti thng hay n vn ngi v qu ti om chng thng xuyn nh vy, th tpi lm sn ti mt ci o ti c nh.<BR> Hm nay ti n va ti u lung u ia th nghe mt ting th thm nh, nhng l mt ting khng phi ngi ta ni, m ging nh ting mt thng ty nn ti chy bay v vi m hi cho ra l, nhng ti ang trn nn nh v hi sau lc chiu v ti hi:<BR><BR> - Bu hnh nh c mt thng Ty n nm vi ai trong khm rau u ia. M ti ngt ngay:<BR> - Khng phi chuyn ca cu u nh ng c vo trong chng bn cht con .<BR> - D tha con bit nhng chng lm g trong m c ting n b ku la vy h bu?<BR> - Ci cu bit lm chi. Chc chng tru gi ch cn g na cu bit g hn c no, ty no ch thch ham gi cu c bit iu cha.<BR> - con nh ra ri chng thch gi vn lm, nhng my c c ci g m lm chng thch mi c ch, v chnh ti cing bit my c chng c ci g ht, bn hi cn k:<BR> - Vy c phi li cing ti cc c khng h bu? Sao bit vy th ng khoe ra, ct i v ng bao gi gp chng thy ci chng thch th mi ng ch .<BR><BR> Trong tui ny chng ti lm sao bit c chng, v bit c nhng iu ch m h l chng bt cc c hn su chng, xung na nh xung ngc chng hn m thi, nhng cing chng sao m la ht qu th nh vy, nu khng chu th chng a mi c cn cht hoc t chng ra c g m la ku m . <BR> M ti gt phng cu chuyn, lm ti khng hiu thm c iu chi na. Ti t cing t i n ng ba v con ng hng ngy ti nh th l v ti bt buc phi theo ca b i hc li sau nn qun hn cu chuyn khng bao gi c dp nhc n na. <BR> Nhng ngy thng dn qua khi ti c b m cho i hc vi mt ng gio gi cing ngh hu nay a ng v qu gn nh ti khong chng hai ba cy s ng b. <BR> Nn t c ngy n thy dy cho n khi ti ln tnh v ri cho n khi gia nh chng ti i vo nam.<BR> Bt cht chng ti nghe ting trong my thu thanh gn y:<BR><BR> - ng ngoi giao kiu loa phng thanh, v ng ni kiu, lm kiu ting ni ca bc s Mahatthia v mi ngi trng chng ni v lm khng trng khp.<BR><BR> C ngi ni to:<BR><BR> - Ni cing bng tha ni chung l chnh sch ca mi nc ty theo cch s dng v ngoi giao theo cc kiu.<BR><BR> Thi ny nc ti c ng th tng Nguyn vn Hinh v sau ny cing chy theo Php ri cht bn x Ty xa lc xa l .<BR><BR> ng ra ngn ny tui nh chng ti th cha phi lc bn tn n nhng vic nh vy nhng ngi ln hay cp, nghe rit ri quen dn v cing thm nhun nhng ting ni v vic lm ca tng ngi tng nc. Nhiu khi ti vn t hi rng:<BR><BR> -Nhng thng ty, chng lm g cc c gi Vit Nam trong con ng rng m ti thng xuyn chi vi li bn trong v cing chng bao gi t tr li ni ch suy ngh) tn mn nh cao lm th chng bp v hay cng chng t c gi th c sao u th thi nhng sau ny nghe nhiu cu chuyn thng tm ti mi hiu thm ra. <BR><BR> Tc trong bt k cuc chin no cing u a phn nhng a con ri rt trn mnh t thn yu v cng ngy hnh nh nhng cch hnh x th bo chng cng ph din trong u ti mnh hn v kinh khip hn. <BR> n t ai dm ngh) v nhng s y na ri t mi ngi nhn chn c nhng kh au m dn tc b tr mi xut hin dn trong tr non nt ca ti.<BR> Sau ny i khi ti cing tr li con ng dnh cho tr con vo chi trn ch cho ti c mt cht k nim nh ch nm ca con ng l phng ht nh cn xi v s trn lng ca con ng do s dy gia ca c gi hay v nhng s hnh lc ca thng ty qu sc con ngi phi chu ?<BR> Nhng cng hi cng khng th tr li dt khot v chnh ti ch nh mi mi m thi. Ti qun i mt, gi d nh lc y ti i tht nh, th s hon ton nhng hnh nh s thu thp y nhng ti vn khng n hn, v m ti cing cm l khng c nh vy nn nh phi chu, nhng ng xa ti cing nhn ton cnh m cha hiu ni c g thm thi. <BR><BR> My hm sau ti v thng Trn hay vo xem li con ng nhng khng phn on thm g c na chng ti nh phi hi nhng ngi ln nhng chng bao gi c mt cu tr li ngay thng, hnh nh h du k v chng bao gi k ra vi chng ti, th l khng hay ri. Trn ni:<BR><BR> -Hay tao rnh xem mt ngy no cho chnh xc khi phi on c i m, d rng bao ngi ln can ngn chng ti ch v ng bao gi ng xem nh vy s cht m nh xem g vy.<BR><BR> Th l chng ti dt khot khng c rnh xem nhng g ca thng Ty trong chnh ci con ng m chng ti thng xuyn n chi vi nhau. Nhng c mt ln chnh mt ti thy r ht , cho n khi thng Ty nm vt xung th ph ph. Lm cho chnh bn thn ti l con trai cing tha thit ci nhn v nhng chuyn nh vy. <BR> C hm thng Trn ngh ti v b Mn (v ngi n b nht trong bn) th lm nhng vic nh thng Ty lm, ti ng v c ba u cng lm ti mi chu.<BR> Cu chuyn n ch bun ci ra nc mt vi li tr.<BR> C ba bc vo trong con ng rng. Mn ci qun cing ng cch chi nh vy v ci ngay tc th c b mi ln cing u bit ci g nn quy thun ngay, nhng thc t l mt tr chi khng hay, nu ngi ln bit c th s b nh n ngay tc khc. Mn ng ngo hi:<BR><BR> - Ai trc. <BR><BR> C ting tr li nhanh nh ct li cha bit gi n tn l g!<BR> Trn ni tht nhanh:<BR><BR> - t lm trc cho cu coi ri cu lm theo. Ti lng nghe v nhn Trn lm, anh chng vch chim i vo y, nhng lm sao c v khi cu ca cu n cng cng, nhng c gng mi vn r ra c mt cht. Xong n lt ti.<BR> Ti ni:<BR> - Lm nh vy cu bn qu i Mn , t khng chi kiu na u. Nhng bng dng ti cm thy thch nhn cu y nh vy hn, ti ni:<BR> - Cu nm nguyn nh vy c khng t phi c n bn cnh nm vi cu hc gi v lm v chng m.<BR><BR> n y ti nh b c tn ngi khu trong lng t cho l b m . Lc no b cing mc chic o v nhng ming v li mu khc cho n sc s hn. Th d o nu b v mt ming vo hay ming trng. Mc ch ch cho Ty n thy n ght b, ch ng thch v thc t b rt p, nn s n gp thch ri n s hip. B cing hay i ch dm cho nhng ngi hng xm . Hi ngi ta hay kho ch ngh)a l nhng ngi kho ch h ng gn ch, c dng sn ci bng en v h vit ch trng h c ngi n b no vo ch phi c thuc cu vit trn bng mi c vo nn b bit ch chng ai cm cn c v i ch dm nhiu ngi hu nh cho c lng. V nh cu chuyn by gi tc ngi Php h t do qu trn, ngc li ti nc mnh chng c c mt cht t do, ngh)a l t do trong khun kh nh nc cho php. Khi qua Vit Nam chng lm nh t do nh cho c ngi Vit ch huy chng, v vy c nhng cai xp vn cing c nh thng, lin tc v cing pht ngi Php chng ra g, nn nhiu ngi nhng tng nh vy l tt. <BR> Thng Trm qua mt, ti gi ti n tip tc chi ci tr chi vi Mn nhng ti nh b chy lun v ri mi chuyn cing chm dt lun k t . Ti ni nh ra lnh:<BR><BR> - Chuyn t nay chm dt nh cc cu nu khng t chng chi vi cu na. Thy th Trm yn lng c Mn v chp nhn thy ci sai ca mnh. Th l cu chuyn tr con chm dt hn t y. Ti cing mng thm v mi ln chng ti trn chui trn nhi vo trong kt gia hai ng rm ca hai nh gn y n vng vu bi bm m phi trn.<BR> Ci ny do thng Trm m ra c, n hc theo my thng tu con nghch ngm, bn thu, tm by tm b hc i ngi ln, v cui cng tuyn truyn khp xm lm mang ting mang tai, ti ngh phi chm dt ngay l tt. <BR> T ti cing bit c vic phi nh vy, v nht nh khng cho bt k a no chi nhng tr nh vy v nht l sau mt ngy ti nht c chic lc nha mu hng nht n gi ti vn m thm theo di xem a no dm ci li ti nhng chng thy mt t tn hiu no ca li chng. Chc ca mt b no tnh nguyn cho Ty nhng mun trn trnh mi ngi.<BR> y cing l iu ti chng h mun v n mang nhiu ni nhc ca mt quc gia tc l chp nhn lm tnh vi Ty. Ti quyt nh a chuyn ny ra trong m ng cng theo di v tr kh nhng ci nhc . Ti gp c c bn a, nay thm c con M na:<BR><BR> - Cc cu ng tr kh chuyn ny khng, ti hm nay hi cc cu c mun trnh nhng vic nh nhuc ny khng?<BR> - ng . Tt c cng ni. Ti ni:<BR> - Nhng vic trc l chnh mnh phi lm gng .<BR> - ng .<BR><BR> Chng ti bt tay vo truy tm k c ci lc sau ny mi bit l my b bn lc chuyn bn ci g cho n c sau mi ln chng ly ci ti ng tin moi tin tr th chng ti mi bit chnh xc l ca nhng b gi gn nh m bu ca chng ti vy, sau ny ti thy h gi nhng ngi l gi bn dm hn hi.<BR> Gn n ngy l chu php thm sc trong o thin cha b ti may mt b qun o di, khi ti mc ging nh:<BR><BR> - ng c non. M ti ni.<BR> - a s ai cing ci ti nhng ring ti li t ho hn nhng a kia v chng lai cng mc qun o theo ty, y l cch ni ca ti. Bu ti ph ci gho tru ti m ti chng sng sng g v chnh ti mun nh vy. <BR> Nhiu a cing mun nh vy nhng li chng c v chng cha c t bu thy chng c. Thi ny may o di l thng v cn p na.<BR> Bui chiu tri lnh lm. Nhn n c, vc hoc vt tri ch ti ni:<BR><BR> - Chng di c v pha nam cho nn chc mnh cing phi i thi v y khng c vic lm m bo lt lin tu ti bt tn nn phi i thi chu. <BR><BR> hng gia nh chng ti cing nh i khi ni ny nhng cha c dp nn chc rng bu thy ti s di chuyn.<BR> Nhng vo bui chiu ch v thy ti di chuyn mt s cng v ti chng bit h chun b g. Trong thc mc ti hi:<BR><BR> - Tha ch nhng ci  lm g?<BR> - Con ng rng trnh bom, trnh chy, chu hiu ni khng?<BR> - Cha .<BR><BR> Th l bn chng ti c mt con ng rng mi sch s hn chi vi nhau. Ti bn r chng n chi thng xuyn Mn,M, Trn v vi thng b hn khng dm n ch ng xa nhn thm thung m thi, ti r chng n nhng chng khng dm bn mng, lm nh chng c mt ci g xa lnh nhng thm thung, ti t ra lut l cho ch chi mi l. Ti ngh:<BR><BR> - Ny chng my tao ni nh vy nh.<BR> - Khng c a no chi ci tr chi ci l mt. ng a mn n no lm bn ch ny l hai. Ba l khng c i by. Mn ci to:<BR> - Cu qu lm, cu l ng tng y ? Cu ch cm i vo trong thi ch, cn ngoi ny. ui mt Mn c v gin d tn trng nhn ti lm ti ci mt xung khng dm nhn thng vo n na. Mn s ti gin ni:<BR> - Th min mnh ng lm ci chuyn kia l c ch g, nhng ch vi cu khng thi c khng? Ti lc u nhng trong lng ti cm thy Mn thch ci tr chi hn ti, nn hnh nh ti ang do d v nhiu ln cing thy hay hay nhng m ti dn nhiu ln l ng chung ng vi con gi nh tht k nh ti ch vng d cho qua ri li qun mau.<BR><BR> T pha trn cu dc xung th s n ch, mun i qua hng ch phi dc nu ai can m xung bng xe p li cng him. My thng bn thch ti nhiu ln, ban u ti vn s nhng sau cng bn tnh liu nn c th i n u th n. Bn chy v nh ly du xe ca ng via v chy thng mt mch t trn dc xung ai ng bnh trc chui thng vo hng b m. Bn phi chu nghe b oai oi:<BR><BR> - ci cu ny, trng hm b ang i c, ci bnh trc kp cht gia i b. <BR><BR> Ti loay hoay mi tro xung xin li ri dt xe ra. Nu khng bnh thng l n ca b ngay ci tt tai ch chng phi chi , th l thng b vi chy v ct xe.<BR> Thi ny gia nh no c chic xe p l oai phong lm, nhiu thm thung nh chng sao c. Theo b ti i khp hang cng ng hm lm ngh ht tc do, i qua nhiu chng ng v qua nhiu ti cing chng th nh ni. C mt ln b mua cho ci bnh n sng th n trng mt ngn tay.<BR> Nhng nm thuc v hnh nh nm t Du. i qu do ngi Nht gy ln. <BR> Theo b ti k li l chng mua ht thc xong em b ht xung sng lm cho thi v khng trng c nhn dn khng ging trng cy, c ma gt ri nhng gi khc li mc cing ra hoa tri ng hong, tuy nhin rt i n i, c nhng hng cm nm thi m phi c nhng chng trai lc lng ng cnh gc ko m thng cp chy, c b bn bn th hai ba a n chp v trt vo o chy ly thn sau vo ch no ngi g tng cht m gm nui sng mnh.<BR> Ring ti th c nhiu ngi gip v trc lm trong dng trong nh th nn c ngi mang n phng iu c vic ly n nh ngi nh pht. <BR> Thy nhng ni c cc t cho nn chng bao gi bit ph phn go, thc, v cing t con ngi tr nn c bit s chu ng l g v nht l tit kim ri v sau ny nhng au kh ko theo sau cng mnh lit, tit gim t c th cho chin tranh hon ton do chnh ngi Ty gy ln lm cho dn tc Vit qu kinh khip vi nhng ci no, i l nh th no, t chng ti k c nhng a cng chi vi chng ti ngy xa u tr thnh nhng ng hay b u thu hiu nhng g no v i, v qun khuy nhng chuyn nghch ngm vi con gi mt cch qu qut nh vy.<BR> Mi ln nh dn nhng chuyn Mn v M mt nh gc. Khng bit sau ny khi i ky chng my c c n nhng ci nghch na khng ch chng ti chng th qun v, thc ra tt c u l li di kh.<BR> Chnh by gi ti ngh) mi m chng hiu nhng chuyn xut x t u ra c mi l k, v chng ti chng hiu nhng chuyn ngi ln khi lm nhng chuyn thng khng cho tr chng xem. Hay chng rnh m hiu bit ri truyn b khng bit na.<BR> Ring ti cing mt ln Mn n tn nh ni nh:<BR><BR> - Nay chng mnh i chi ring.<BR> - Ring l sao?<BR> - Khng cho chng bit.<BR><BR> Lc mnh cing ln. Theo cc c ngy xa ni l n thp tam, nam thp lc, th c l ti chc cing sut sot tui tc c th lm b c ri.<BR> Chiu y Mn ko tay ti vo trong kt nhng ng rm, nng chnh thc t a chim ca ti lt hng vo trong ca nng v t nhin ti ly lm l. Chng bit lm sao na m nc ca c hai chy nh xi x, che chot t ht c ch nm ca hai a, cng ko theo nhng sung sng tt cng. Mn ku nh nh lm ti cing s rng nng mun ln cn st.<BR> Xu nh vy ti v Mn cn ko theo thm dm ln na l chia tay v)nh vin v ti phi ln tnh b li c xm lng.<BR> Nhng ln sau Mn i hi ti ko di hn nhng theo s hng ch ca ti ch vi pht l cao lm n phun ra nh vi nc bn tung nu ti ko ra ngoi.<BR> Nhng ci l khi l chng my khi li ung ph v phi ko ra c, thng th n tht su v nhng chng bao gi ng n bt k, lm nh ci ging khng y.<BR> V dn d ti mi t hiu ra bn Ty tha mn tnh dc ni cc c gi trong con ng rng m chng ti thnh lp, nh vy chng ti vn c phn li v kin to mt con ng tha mn cho bn chng. V th t ti ph ht, khng cho cy ci rm rp nh trc na.<BR><BR> Trc khi gia nh chng ti chy vo nam chng ti cn c nhn c ci cnh chng mang c cc c chng bt c vo trong cc ng cng m ch Khun v thy ti mua v chng ti cing nh ph hy nhng cc ng khng cho ly l do ng nh nh chy cn c ch chy, chng ti nh phi chu. Cing khong vi ba thng th thy bu chun b thu c vo nam.<BR> Chng ti loang ong mi ly c xin i khu t, xong c gng i b ln Hi Phng, v i theo ng bay, vic u tin l h cho tt c gia nh ln cn, xong h phn cng v hn ng hai gi tra bay. Thy ti v bu c gng ha hn vi ba gia nh khc:<BR><BR> - Nu gia inh tt c i u th cng i, l ng Hn, ng b )nh, b c Hng. Ti sao li gi l b c v b c mt a con lm cha nn a phn c x v khu vc u gi nh vy.<BR><BR> Gia nh ti nh vy cing l oai phong lm ri, l v c i my bay ch khng i tu thy, hi h thng gi l ci tu h mm.<BR> Sau k li nhng tu h mm i m ai khng quen th my gi chy ngay i n mt xanh mt vng. Chng ti i theo ng bay th qu nhanh ch hn na gi vo n trong Nam.<BR> Nhng g li v con ng rng cing vn cha ht.<BR><BR> c nhn.<BR> Chiu hm sau ti v tnh li gp Mn nng cho ko ti on mi bng c ti n nh ng cch hng du mi ni mi cing gp nng na cu chuyn tng chng nh s b nhng c l chng ti qu nh b lm chng my ai n. <BR> K nh vy l ch qu hai tun ng qua hng khc m vn gp li nhng nhn vt trong con ng rng ca ti. <BR> Tht ra tt c l nhn chng sng cho i v l nhn chng sng cho lch s cn i nc Vit.<BR> Ti quay qua ni vi Mn rng:<BR><BR> - Em nh nhng g ca mnh ht v k khng?<BR> - Nh lm ch sao m qun c nht l anh. Em ch s anh li phi ra i na khng thi, v rng t nc chng chia ct hai mnh !<BR><BR> Dng chiu ln. Mn v ti i bn nhau nhng yu thng dng cao vi vi v tnh yu th t, nhng v au chung ci au ca t nc cing chng km. Nng np st vo ti nh mun ti che ch nng, mi b kt xa kia du quyn chng ti li vo mt cuc vui mi, phng tri mi.<BR> Hai a i bn nhau du nhau vo cn lu n s mc mc nm bn nhau thc th l ngi tnh v lng nghe tn y lng mnh dt do au kh ring ti.<BR> Chnh bn thn ti mun go tht ln cho t nc chc ring nng c th cha hiu ni nhng n au ca nc mnh phi chu nh vy c.<BR> Hai a cha b c nhau li cng ngy cng su m thm, nn cui cng ti vn suy ngh) cch ch dnh ring cho nng bng mi cch.<BR> Nhng chuyn i u theo mnh mun. Vn li chuyn d dang theo bm st chng ti nh hnh bng cha xoay x c chuyn ny th chuyn khc li n. Ti phi v Si Gn va hc va thu nh tr cho Mn. Chnh l ci tri bt ti chng ti sut kip. Hai a bn tnh c tm thi sng trn trnh nh vy th khng th c na v c th nng s c thai th ch c nc t t, v gii php cui l.<BR> Xa nhau. <BR> Trong lng thc s chng ti chng mun vy nhng khng cn cch no v gii quyt c hai s vic. T ti ni vi chnh mnh:<BR><BR> - Mt l ti phi tip tc hc.<BR> - Hai l khng th ci nhau c trong thi gian ny.<BR> - Ba l gian du vi nhau s c nhng chuyn phi xy ra. Ci g ch chuyn ti lm nhanh lm, ti hy sinh v tnh yu v v vi nng m ti bn mt ci xe lam loi thi coi nh l cu m ri loi bng hiu s ED.<BR><BR> Nng vn nu gi ti bng cch ny hay cch khc nhng chnh bn thn thng lo lng s xy ra nhng chuyn khng hay nn cui cng nghe ch bn can ngn nh phi cho Mn ra i v thc s ra i mi mi. <BR> Cui cng nng chiu vn p nh mi chiu nhng d sao ti v Mn cha ha hp chc chn.<BR> Nhng chuyn khng u xy n.<BR> Ti vit mt cu truyn ngn, trong c mt cu chuyn v mt ngi, v vit mt cu:<BR> - D sao anh cing yu mt ngi tn l Nn, v ch c th. Cuc tnh chm dt.<BR> Nng c i li vi ti sau ny l v nng cha tm c trung nhn khc v chng ti chia tay hn t khi gia nh di chuyn hn v vng bn khai gia cao nguyn v ng bng, nn lu lm chuyn tnh cing nht dn v chng ti cing qun hn nhau trong mi lc, c mi lc gp nhau d sao cing phi tp trung trong nh mt ngi bn no cing khong vi gi. Nhng trong chng ti ra khi i nhau, k t ngy nng khng ng v chuyn phi l bn nc xm lng nc mnh l: Trung Hoa, Php, Nht, M. Chuyn cui cng sau khi gii phng. Bng mi cch nng i bng c nc M hay nc ngoi.<BR> Theo ti nng c v khng ch tm vo xy dng t hay nc bao gi d ch mt t xu.<BR> nh phi theo nhng g tri nh. Sau khi lm m ci cho a con gi nng thoi mi ra i theo ting lng bo.<BR><BR> Tri hm nay sng sm hn mi nng v gn nh thc bch ti dy tht sm nh nhng k nim. ng tri nh mun nh on trch ti khng bit gn gi nhng g c sn trong tm tay. Nhng k nim ca chnh bn thn xui theo nim au t nc khn ngui& .. <BR><BR><BR><BR> <STRONG><FONT SIZE="5" FACE="Arial" sans-serif> THI SAN </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> <BR><BR> </font></strong></p> <FORM> <SELECT NAME="menu" SIZE="1" OnChange="top.location=menu.options[menu.selectedIndex].value;"> <OPTION SELECTED>MC LC TRANG TRUYN NGN V CC TC GA </OPTION> <OPTION VALUE="http://vietart.free.fr/index03.html">TR V MC LC TRUYN NGN </OPTION> <OPTION VALUE="http://vietart.free.fr/index3.107.html">TR LI TRUYN NGN TRC</OPTION> <OPTION VALUE="index3.109.html"> TRUYN NGN TIP THEO </OPTION> <!-- Activate Cloaking Device //*************************************************************************** // // Radio Button LeapTo I // // by Tim Wallace (timothy@essex1.com) // // Uses radio buttons in place of a drop-down menu. // //*************************************************************************** // Called by an onClick in each radio button. function leapTo (link) { var new_url=link; if ( (new_url != "") && (new_url != null) ) window.location=new_url; else alert("\nYou must make a selection."); } // Called by View Source button - displays source of file. function viewSource() { var current_url=""; current_url=document.location; window.location="view-source:"+current_url; } // Called by Full Window button - loads file to full window for easy saving. function WinOpen() { alert('\nPage will load to full screen.\n\nUse View/Document Source from menu bar to view source.\n\nUse File/Save As from menu bar to save.\n\nClose new window to return to this page. '); window.open("radioleap1.html","DisplayWindow","menubar=yes,scrollbars=yes"); window.open("radioleap1.html","DisplayWindow","menubar=yes,scrollbars=yes"); // double for Macs } // Deactivate Cloaking --> </SCRIPT> <CENTER> <FORM> <TABLE BORDER=3 WIDTH=100% height=55 > <TD align="center" BGCOLOR=FFC1C1> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons1" onClick="leapTo('index01.html')"> <FONT COLOR=000000><B></FONT> <B><A href="http://vietart.free.fr/index.html">TRANG CHNH</A> <TD align="center" BGCOLOR=FFE4E1> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons2" onClick="leapTo('index02.html')"> <FONT COLOR=000000 ><B><A href="index01.html">TRANG TH</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=FFB6C1> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons3" onClick="leapTo('index03.html')"> <FONT COLOR=000000><B><A href="index02.html">ON THIN</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=FFE4E1> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons4" onClick="leapTo('index04.html')"> <FONT COLOR=000000><B><A href="http://vietart.site.voila.fr/index04.html">BIN DCH</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=FFB6C1> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons5" onClick="leapTo('index06.html')"> <FONT COLOR=FF0000><B><A href="http://vietart.site.voila.fr/index06.html">M NHC </A></FONT> </TABLE> </FORM> </CENTER> </SELECT> </FORM> </font> </p> </td></tr></table></div> </BODY> </HTML>